Vandaag geopend van 09:00 t/m 18:00
Alle openingsuren

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Interflower BVBA
Eekstraat 70
9160 Lokeren
Openingstijden bekijken: Interflower Lokeren
Tel: +32 93480603
Fax: +32 93494346
OND.NR. BE 0449 534 028
Facebook: https://www.facebook.com/Interflower-365341560187750/
Website: www.interflower.be
E-mail: webshop@interflower.be

Inhoud:

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Prijs
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Online aankopen
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7: Herroepingsrecht
Artikel 8: Garantie
Artikel 9: Kortingen
Artikel 10: Klantendienst
Artikel 11: Sancties voor niet-betaling
Artikel 12: Privacy
Artikel 13: Gebruik van cookies
Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Artikel 15: Bewijs
Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen
Artikel 17: Wijziging Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Interflower, een BVBA met maatschappelijke zetel te Eekstraat 70 9160 Lokeren BTW BE 0449 534 028, (hierna 'Interflower') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Interflower moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Interflower aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Er kunnen eventueel extra kosten worden aangerekend voor: levering, reservatie en/of administratie.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Interflower niet. Interflower is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Interflower is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Interflower. Interflower kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Het verzendproces van Interflower verloopt via de onderstaande stappen:

 • Je bestelling wordt bij elkaar gezocht in Interflower
 • Je bestelling wordt klaargezet om door onze chauffeur geleverd te worden of via B-Post verzonden
 • Je bestelling wordt geleverd door onze chauffeur of B-Post op het door jou opgegeven afleveradres

Controleer direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken wij je vriendelijk zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantendienst om dit te melden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE 0449 534 028

Interflower is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Wij doen ons best om jou goed van dienst te zijn.
 2. Als je maandag t/m donderdag voor 17.00 uur iets bij ons bestelt, wordt u de volgende dag gecontacteerd door een medewerker om een leveringsdatum af te spreken. Als de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoor je dat zo snel mogelijk.
 3. Als we een besteld product niet meer kunnen leveren krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan. Zo'n vervangend artikel mag je altijd ruilen.
 4. Als een product beschadigd of kwijt raakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door onze transporteur of een externe firma. De extra kosten werden reeds bij de bestelling aangerekend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan webshop@interflower.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Interflower was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Interflower.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Interflower te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Interflower.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, mits het voorleggen van het aankoopbewijs.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Interflower, Eekstraat 70 9160 Lokeren, Tel: +32 93480603, Fax: +32 93494346, BTW BE 0449 534 028 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Interflower heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Interflower, Eekstraat 70 9160 Lokeren. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Interflower zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Interflower alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Interflower op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Interflower wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Interflower geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Interflower geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Interflower specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Interflower klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Interflower.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Interflower zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik, noch op producten of onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Kortingen

 • Kortingen zijn geldig gedurende de vermelde periode.
 • Kortingen zijn niet cummuleerbaar op eenzelfde artikel/artikelgroep.
  Indien het verschillende artikelen betreft, is het wél mogelijk van meerdere kortingen te genieten.
 • De korting moet in één keer besteed worden, een eventueel restant komt te vervallen.
 • De korting kan niet worden ingewisseld tegen contant geld.
 • De korting is niet overdraagbaar.
 • De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de korting nimmer rechten ontlenen en de klant kan een korting nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Interflower is bereikbaar op het telefoonnummer +32 93480603, via e-mail op info@interflower.be of per post op het volgende adres Eekstraat 70 9160 Lokeren. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Interflower beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Interflower zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Interflower, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • het verwerken van de bestelling;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Interflower, Eekstraat 70 9160 Lokeren, info@interflower.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Interflower, Eekstraat 70 9160 Lokeren, info@interflower.be.

Uw gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en zullen niet worden doorgeven, verhuurd of verkocht aan derden, met uitzondering samenwerkende bedrijven m.b.t. uw bestelling.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Interflower heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Interflower houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@interflower.be.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Interflower houdt volgende cookies bij:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Interflower om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Interflower heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Interflower heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.

Artikel 17: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen op ieder moment wijzigen, waardoor de oude Voorwaarden vervallen en de nieuwe Voorwaarden direct in zullen gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief ontvangen?